Urząd Miejski w Andrychowie

szczur

Informacja o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym

AAA
25 marca 2014, 12:34 | Komunikaty

Zgodnie z §23 Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów oraz Uchwały Nr XXXIV-306-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów, przypominam właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie:

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje:

1. Akcja deratyzacji polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach stanowiących własność państwową, spółdzielczą i prywatną.

2. Przed wyłożeniem trutki wszyscy właściciele, administratorzy i użytkownicy budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Andrychów zobowiązani są do całkowitego oczyszczenia z odpadów i śmieci miejsc, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności podwórzy, strychów, piwnic, szop, zabudowań gospodarczych, śmietników itp. - celem pozbawienia gryzoni pożywienia.

3. Administratorzy, właściciele, użytkownicy obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy zobowiązani są zaopatrzyć się w przepisową ilość trutki gryzoniobójczej dostępnej w handlu.

Wyznacza się następujące normy:

- na każde 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu - 250 g,

- w gospodarstwach rolnych do 1 ha - 250 g,

- w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha - 500 g.

4. W dniu 1 kwietnia 2014 r. należy wyłożyć trutkę zgodnie z pouczeniem na opakowaniu, w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w magazynach, ustępach, budynkach gospodarczych.

Zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt przed dostępem szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.

Trutkę należy pozostawić w miejscu wyłożenia do dnia 30 kwietnia 2014 r. i systematycznie uzupełniać w miarę spożywania przez gryzonie.

5. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenie „Uwaga -trucizna”. Wyłożona trutka winna być w skuteczny sposób zabezpieczona zwłaszcza przed dostępem dzieci. Zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć dostęp ptactwa do trutki.

6. W czasie wyłożenia trutki codziennie zbierać padłe szczury.

Padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta należy spalić lub zakopać w ziemi na głębokość 1 m, w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.

7. Wszyscy właściciele, administratorzy i zarządcy nieruchomości zobowiązani są w dniu 30 kwietnia 2014 r. zebrać resztki trutki oraz padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta, które należy spalić lub zakopać w sposób określony w pkt. 6.

8. W przypadku zatrucia wyłożoną trutką człowieka dorosłego lub dziecka należy bezzwłocznie wezwać lekarza do chorego.

Lekarza należy wezwać także w przypadku uzasadnionego podejrzenia spożycia trutki przez człowieka.

9. Nadzór nad akcją, prawidłowym przygotowaniem i kontrolą wykonania porządków sanitarnych, terminowym wyłożeniem trutki pełni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach przy współudziale Policji i Straży Miejskiej w Andrychowie.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie stosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art.117 Kodeksu wykroczeń - Ustawa z dnia 20 maja 1971r. (Dz.U. z 2013r., poz. 482 z późn. zm.).

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)